Algemene voorwaarden

1. Begrippen
Het bedrijf: Hemmeland Sports

Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor een activiteit

Activiteit(en): Personal training, boxing workouts, coaching, voedingsadvies, gezondheids/beweeg adviezen, workshops, cursussen

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Hemmeland Sports overeenkomen dat Hemmeland Sports activiteiten die de deelnemer met de instructeur heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Hemmeland Sports voor het deelnemen aan een of meer activiteit(en). Op iedere activiteit van Hemmeland Sports zijn deze voorwaarden van toepassing.

3. Intakeprocedure
Het verdient aanbeveling dat deelnemer een gezondheidsverklaring van de huis/sportarts in zijn bezit heeft.

4. Uitvoering van de opdracht
Op Hemmeland Sports rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door onze instructeurs bepaald. De trainer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat de trainer niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 5. Aansprakelijkheid
Voor elke door Hemmeland Sports aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Hemmeland Sports kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Hemmeland Sports is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

Hemmeland Sports is niet aansprakelijk wanneer bij de organisatie, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Hemmeland Sports is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

Hemmeland Sports is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie.

De deelnemer is jegens Hemmeland Sports aansprakelijk wanneer Hemmeland Sports op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door onze instructeur gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Hemmeland Sports te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

6. Ontbinding
Hemmeland Sports is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

7. Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Hemmeland Sports meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Hemmeland Sports gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.

Op de diensten is het BTW 6% en 21%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

8. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Hemmeland Sports.

Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd, en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

9. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Hemmeland Sports is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de coach /trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de instructeur ziek is.

Vakanties van Hemmeland Sports worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat Hemmeland Sports op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

10. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de instructeur zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Hemmeland Sports aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

11. Vertrouwelijkheid
Hemmeland Sports is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer.

12. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot de Hemmeland Sports.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Hemmeland Sports is gevestigd.

In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.